004 0747 88 75 77

Anexa nr. 1 – Nota de informare

 Vă informăm că  I.I. PATITU MARIA, C.U.I.: RO 39608462, Reg. Com.: F03 / 1595 / 2011,  cu sediul in Str. Negru Vodă nr. 153, localitatea Curtea de Argeș, 115300, Jud. Argeș, telefon: 004 0747 88 75 77, Whatsapp: 004 0747 88 75 77, E-mail: patitumariana@yahoo.com, web site https://pensiuneaeden-ag.ro (Operatorul), prelucrează datele dvs. cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video (CCTV) amplasate în afara și în sediului social.

  I.I. PATITU MARIA,    utilizează un sistem CCTV (supraveghere video), în scopul protejării vieții omului și integrității fizice, protejării secretelor comerciale, protejării patrimoniului și a proprietății intelectuale, prevenirii săvârșirii de infracțiuni și contravenții,precum și în vederea investigării eficiente a reclamațiilor.

Acest sistem este alcătuit dincamere fixe

Scopul prelucrării: monitorizarea accesului persoanelor în sediul nostru, al asigurării securității spațiilor, bunurilor și informațiilor companieiprecum și al siguranței persoanelor (angajaților, clienților și vizitatorilor). 

Temeiul legal/juridic: Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare,

 Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679 /2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD).

Destinatarul datelor dvs. cu caracter personal: Operatorul –Intreprinderea individuala PATITU MARIA

 Imaginile înregistrate nu sunt divulgate/dezvăluite terțelor persoane, cu excepția situațiilor săvârșirii unor fapte de încălcare a legislației în vigoare.

În astfel de situații, datele respective vor putea fi puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate prin lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

Datele dvs. cu caracter personal (imaginea),  prelucrate de Operator prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video (CCTV) nu vor fi transferate în străinătate.

Sistemul de supraveghere video (CCTV) este un sistem static, cu funcție înregistrarea imaginilor, echipat cu senzori de mișcare, putând înregistra orice mișcare detectată cu camerele instalate.

 Toate camerele sunt funcționale 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

Durata de stocare a datelor dvs. obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) este de maxim 30 de zile calendaristice, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg, prin procedură automată ,în ordinea în care au fost înregistrate.

Conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016, aveți dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrăriidreptul de a vă opune prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea drepturilor menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, conform modelului din Anexele 2 și 3 la Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV),după cum urmează:

 1. a) prin poșta, la sediul social al I. PATITU MARIA, situat in Str. Negru Vodă nr. 153, localitatea Curtea de Argeș, 115300, Jud. Argeș, telefon: 004 0747 88 75 77, Whatsapp: 004 0747 88 75 77, E-mail: patitumariana@yahoo.com, web site https://pensiuneaeden-ag.ro.
 2. b) prin e-mail:patitumariana@yahoo.com
 3. c)prin depunere personală la sediul nostru sus mentionat .

 

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ,la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, mun.București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă vă considerați lezat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Operator.

Întrucât prelucrarea datelor dvs. (imaginea) prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) are un caracter obligatoriu prin lege (a se vedea în acest sens Temeiul legal/juridic de mai sus), respectiv având în vedere atenționarea făcută de către Operator prin pictogramele și Notele de informare aferente, afișate în locurile monitorizate, poziționate astfel încât să poată fi văzute de orice persoană care intenționează să intre în sediile Operatorului, considerăm că persoanele aflate în spațiul supravegheat video și-au exprimat în mod tacit acordul de prelucrare a datelor persoane (imaginea) ce le aparțin, prin accesarea/intrarea și aflarea lor în spațiile monitorizate. 

 În cazul in care persoana în cauză nu este de acord cu prelucrarea datelor sale (imaginii) sau refuză să furnizeze datele respective, aceasta se obligă să nu intre în sediile/spațiile Operatorului, respectiv în cazul în care a intrat în spațiul monitorizat video, să părăsească zona de monitorizare.

Prelucrarea efectuată de Operator nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, și nu are ca scop crearea de profiluri.

Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor dvs. (imaginii) prin mijloace de supraveghere video (CCTV) realizată de Operator, precum și cu privire la drepturile dvs., sunt prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV), pe care o puteți consulta la cerere. 

Cu stima,

reprezentant ,

PATITU MARIA

I.I. PATITU MARIA

 

DATA  01.09.2022

 

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV)

 

 1. SCOP

 

1.1. Prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV) (denumită în continuare Politica) cu documentele aferente, are drept scop:

1.1.1. Stabilirea cadrului unitar de reglementare, implementare, gestionare și utilizare a sistemului de supraveghere video (CCTV), cât și a modalităților de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumite în continuare DCP) prin mijloace de supraveghere video (CCTV), date prelucrate de către  intreprinderea individuala  PATITU MARIA  în vederea protejării și garantării drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind protecția DCP.

1.1.2. Stabilirea responsabilităților privind administrarea și exploatarea sistemului de supraveghere video (CCTV), precum și celor privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestor activități.

1.1.3. Descrierea sistemului de supraveghere video (CCTV) al nostru și a măsurilor de protecție luate pentru a proteja DCP, viață privată și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale persoanelor vizate.

1.2. I.I.PATITU MARIA  prelucrează DCP, respectiv imaginea, prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) în vederea controlului de securitate și pază, în scopul monitorizării accesului persoanelor în sediul social al saual asigurării securității spațiilor, bunurilor și informațiilor companieiprecum și al siguranței persoanelor (clienților și vizitatorilor) aflate în sediul social.

Scopul înregistrării imaginilor prin utilizarea unui sistem de supraveghere video (CCTV) include protejarea spațiilor, prevenirea incidentelor, atenuarea impactului sau facilitarea investigației eventualelor incidente, prinderea făptuitorilor în flagrant, prevenirea actelor ilegale, protecția vieții omului, integritatea fizică și libertatea personală, protecția comerțului și a valorilor mobiliare, protecția proprietății, precum și investigarea legală a plângerilor consumatorilor.

Funcționarea unui sistem de televiziune cu circuit închis (CCTV) contribuie decisiv la realizarea obiectivelor de mai sus, deoarece o parte semnificativă a incidentelor poate fi împiedicată în cazul în care potențialii infractori știu că faptele lor vor fi capturate de un aparat de filmat, iar o mare parte din incidente, încălcări și plângeri pot fi investigate prin vizualizarea imaginilor înregistrate.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă  obligatia legala, conform analizei de risc efectuate.

Pentru fiecare cameră instalată, I.I.PATITU MARIA  a evaluat necesitatea prelucrării datelor ținând cont de scopurile de mai sus.

 Deși au fost căutate metode mai puțin intruzive, acestea nu au fost găsite.

Imobilul este dotat cu un sistem de alarmare la efractie, accesul se face utilizand cartele, insa, in ciuda acestora masuri, camere sunt necesare pentru a asigura securitatea bunurilor si persoanelor.

In zona din imediata vecinatate a sediului social, cat si in loc. CURTEA DE ARGES ,au fost savarsite numeroase infractiuni de furt,cat si alte  infractiuni,conform analizei de risc efectuate.

În prezent, nu există nicio altă tehnologie sau soluție care să permită reconstrucția evenimentelor trecute în legătură cu o plângere, un accident sau o infracțiune fără înregistrarea imaginilor și, prin urmare, realizarea acestor scopuri nu poate fi asigurată prin utilizarea mijloacelor mai puțin intruzive.

Din punctul de vedere al protecției proprietății, este posibil să se utilizeze doar un sistem de alarmă, dar acest lucru nu ar permite investigarea accidentelor sau plângerilor, a depistării infracțiunilor și a identificării făptuitorilor.

Posibila anonimizare a înregistrărilor și estomparea fețelor persoanelor vizate ar face, de asemenea, imposibilă identificarea persoanelor vizate în înregistrări și, prin urmare, scopul lor fundamental (protecția) nu a putea fi atins.

 În plus, fără stocarea pentru o anumită perioadă de timp, înregistrările nu ar putea fi folosite ca dovezi sau ca mijloace de efectuare a controalelor.

2.4. Având în vedere aspectele învederate anterior, monitorizarea CCTV de către II PATITU MARIA  este necesară. 

1.3..  Sistemul de supraveghere video (CCTV), asigură monitorizarea în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment, precum și înregistrarea, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai sistemului de supraveghere.

1.4. Sistemul de supraveghere video (CCTV) al  nu are drept scop captarea (de ex. prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de ex. indexare, creare de profiluri), care se încadrează la ”categorii speciale de date cu caracter personal”.

1.5. Sistemul de supraveghere video (CCTV) nu  va fi utilizat pentru pontaj, monitorizarea activității angajaților, verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.In prezent nu avem angajati.

 

 1. DOMENIUL DE APLICARE. PUNEREA ÎN APLICARE

 

2.1. Prezenta Politică este aplicabilă activităților de supraveghere video din cadrul sediului   nostru.

Prezenta Politică se aplică, în egala măsură:

 • conducerii
 • tuturor vizitatorilor/clienților/persoanelor care au acces sau se află în sediile/spațiile II PATITU MARIA
 • personalului extern care asigură mentenanța sistemelor de supraveghere video (CCTV), pe bază contractuală,în folosul II PATITU MARIA.

2.2. Prezenta Politică se aprobă  de catre  PATITU MARIA și este parte integranta a Politicii generale intreprinderii  PATITU MARIA , privind protecția DCP.

2.3. Politica se aplică, corespunzător competențelor, de către:

 • personalul care asigură mentenanța sistemelor de supraveghere;
 1. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

 

3.1. Prelucrarea DCP prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video (CCTV), instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video (CCTV) se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

– Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD);

– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD);

– Avizul 04/2004 privind procesarea DCP prin intermediul sistemelor de supraveghere video (Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance), al Grupului de lucru ”articolul 29” pentru protecția datelor;

– Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

 

4.1. In înțelesul prezentei Politici, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) „Date cu caracter personal”, ”Operator”, „Persoană vizată”, „Prelucrare” ”Persoană împuternicită” – au sensul atribuit prin Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679.

b) Sedii/spații ale intreprinderii individuale PATITU MARIA– sediul  nostru si alte sedii/spatii/puncte de lucru.

c) Sistem de supraveghere video (CCTV)– sistem de televiziune care operează în buclă închisă. Camerele de supraveghere video cu circuit închis sunt dispozitive care captează imagini video de pe o arie de interes, imagini ce pot fi vizionate în timp real pe un monitor/televizor/telefon/tableta sau pot fi înregistrate pentru o vizionare ulterioară.

d) CCTV– Closed Circuit Television.

e) DCP– Date cu Caracter Personal.

f) GDPR/RGPD– General Data Protection Regulation/Regulamentul General privind Protecția Datelor – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a persoanelor astfel de date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

g) TRANSPARENȚĂ ȘI INFORMARE

 

5.1. Prezenta Politică este disponibilă in dosarul legat de implementarea  GDPR. 

5.2. II PATITU MARIA furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată  video informațiile prevăzute de art. 13 din RGPD (a se vedea art. 12 din prezenta Politică), respectiv prelucrează imaginile înregistrate prin sistemul de supraveghere video (CCTV) respectând prevederile legale în domeniu.

5.3. În acest sens,  informațiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoștința persoanelor vizate în mod clar şi permanent, după cum urmează:

5.3.1. Persoanele vizate sunt atenționate despre monitorizare, respectiv despre existența sistemului de supraveghere video (CCTV) prin intermediul unui semn adecvat (pictogramă), cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere, cât și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea DCP.

5.3.2. Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiș ″Notă de informare″ (conform modelului din Anexa 1 la prezenta Politică), postat în locurile monitorizate, poziționat astfel încât să poată fi văzut de orice persoană care are acces în sediul nostru.

Astfel, persoanele vizate sunt atenționate asupra existenței sistemului de supraveghere video (CCTV) și a proprietarului – companiei noastre , în calitate de operator al DCP colectate prin intermediul respectivului sistem de supraveghere video (CCTV).

O copie a acestei politici CCTV se va furniza pe bază de cerere oricărei persoane interesate.

 Locația camerelor CCTV va fi indicată și se vor lua măsuri pentru semnalizarea corespunzătoare a fiecărui loc unde se află o cameră CCTV în funcțiune.

Semnalizarea corespunzătoare va fi de asemenea afișată într-un loc vizibil la intrarea în clădire/clădiri.

Semnalizarea va include numele și detaliile de contact ale operatorului de date, precum și scopurile specifice pentru care camera CCTV este plasată în fiecare locație și indicații unde se pot obține informații mai multe (de exemplu: link și/sau cod QR către nota de informare ).

 1. ZONELE MONITORIZATE

 

6.1. Sistemul de supraveghere video (CCTV) asigură monitorizarea tuturor sediilor noastre. Se supraveghează prin mijloace video:

 • spațiile destinate publicului, respectiv clientilor, in vederea prestarii serviciilor noastre,fiind vizata securitatea bunurilor si a persoanelor.

Conform analizei de risc la securitatea fizica, doua camere video supravegheaza partea exterioara, din curta interioara, iar o camere video supravegheaza accesul in cadrul pensiunii.

 Camerele amplasate astfel încât să înregistreze spațiile vizate sunt poziționate în așa fel încât să prevină sau să minimizeze înregistrarea proprietății private sau înregistrarea.

 Sistemul CCTV nu va fi utilizat în toalete, în vestiare sau în alte locuri unde clientii au o așteptare ridicată cu privire la confidențialitate.

Sistemul de monitorizare video NU include Camere de supraveghere ascunse.
Nu exista interconexiune cu alte sisteme si nu se inregistreaza sunetul.
Nu exista utilizeaza sisteme supraveghere video inteligente si nu interconecteaza sistemul de supraveghere cu alte sisteme.

Accesul de la distanta de pe telefoane mobile/smart este realizat prin intermediul unei conexiuni securizate VPN/la internet, utilizandu-se protocoale de securitate si acces restrictionat prin nume de utilizator si parola, iar Ia acesta facilitate au acces doar persoanele din functiile de conducere de nivel inalt: reprezentant sau o persoana desemnata de acesta.

6.2. Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare .

6.3. Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri fără acces pentru public, bucătării, spații pentru servirea mesei, toalete și alte locații similare).

Utilizarea sistemului CCTV va fi efectuată într-un mod profesional, etic și legal și orice deturnare a tehnologiilor de securitate CCTV pentru alte scopuri este interzisă prin această politică.

De exemplu, sistemul CCTV nu va fi folosit pentru monitorizarea performanței angajaților.

 

 1. DESCRIEREA ȘI SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO (CCTV)

7.1. În mod convențional sistemul de supraveghere video (CCTV) este un sistem static.

Acesta are ca funcție înregistrarea imaginilor și este echipat cu senzori de mișcare. Sistemul poate înregistra orice mișcare detectată cu camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră și locație.

 Toate camerele sunt funcționale 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

7.2. Calitatea imaginilor înregistrate de sistemul de supraveghere video (CCTV), permite atunci când este necesar, recunoașterea persoanelor care trec prin zona de acțiune a camerelor. Pentru siguranța sporită a prelucrării DCP care pot fi obținute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcția zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/scopul supravegherii.

7.3. Sistemul de supraveghere video (CCTV)  nu are interconexiune cu alte sisteme de prelucrare a DCP și nu înregistrează sunetul.

   PROTEJAREA VIEȚII PRIVATE ȘI SECURITATEA INFORMAȚIILOR

 

8.1. Pentru a asigura protejarea vieții private și securitatea informațiilor, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

 1. a)limitarea timpului de stocare a înregistrărilor video, în conformitate cu cerințele de securitate;
 2. b)mediile de stocare (serverele de stocare a imaginilor înregistrate) se află în spații securizate/protejate, cu acces restricționat, în scopul prevenirii unei prelucrări ilegale de DCP sau  accesului neautorizat la datele respective;
 3. c)toți utilizatorii cu drept de acces se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării DCP, obligațiile de confidențialitate și drepturile de acces;
 4. d)dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaște, doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 5. e)persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor la sistemul de supraveghere video (CCTV), conform procedurii de acces la bazele de date, este reprezenantul sau o persoana desemnata de acesta.
 6. f)Reprezentantul sau persoana desemnata de acesta, în acest sens, ține în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;

 

 Sistemul CCTV este monitorizat la nivel central de către următoarele persoane: reprezentant  PATITU MARIA

 Toți operatorii autorizați  care au acces la imagini au luat cunoștință de procedurile care trebuie urmate cu ocazia accesării imaginilor înregistrate.

Utilizarea sistemului CCTV va fi efectuată într-un mod profesional, etic și legal și orice deturnare a tehnologiilor de securitate CCTV pentru alte scopuri este interzisă prin această politică.

 

 1. ACCESUL LA DCP COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO (CCTV)

 

9.1. Prelucrarea DCP prin mijloace de supraveghere video (CCTV) se face numai de către persoanele autorizate de către II PATITU MARIA.

Accesul la imaginile video înregistrate/stocate și/sau la configurația/arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video (CCTV) este limitat la un număr redus de persoane autorizate (colaboratori), care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului/contractul de colaborare, cu indicarea scopului și tipului de acces atribuit fiecărui utilizator.

9.2. II PATITU MARIA impune limite în privința persoanelor care au dreptul să vizioneze orice înregistrare video efectuată prin sistemul de supraveghere video (CCTV).

Copierea, descărcarea, ștergerea sau modificarea oricărei înregistrări video efectuată prin sistemul de supraveghere video (CCTV) este interzisă, cu excepția situațiilor în care conducerea  își manifestă acordul în acest sens sau cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege.

9.3. Persoanele cu drept de acces (colaboratorii) la înregistrările video beneficiază de o instruire inițială în domeniul protecției datelor.

 Instruirea este oferită fiecărui colaborator nou, care are drept de acces .

9.4. Orice încălcare a securității în ceea ce privește sistemul de supraveghere video (CCTV) este înregistrată în registrele de evidență internă ale noastre.

9.5. În cazuri excepționale, cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate:

 1. a) acorda acces Comisiei de cercetare disciplinară desemnate, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane;
 2. b) transfera înregistrarea video/imaginile organelor de cercetare penală, în cadrul unei investigații penale, în cazul în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracțional;

 

 

 

 

 1. DEZVĂLUIREA DCP COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO (CCTV)

 

10.1. Orice activitate de transfer și dezvăluire a DCP către terți va fi documentată și supusă unei analize riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare. 

10.2. Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de administrator în registrele de evidență internă.

10.3. Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) instalat în incinta sediilor pot fi puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate prin lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

 

10.4. DCP prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video nu vor fi transferate în străinătate.

 

 1. DURATA DE STOCARE

 

11.1. Durata de stocare a DCP obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

11.2. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

11.3. În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a înregistrărilor video relevante poate depăși limitele normale, în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

11.4. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

12.1. II PATITU MARIA  garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform RGPD și prevederilor legale în domeniu.

 

12.2. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor/înregistrărilor video vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal, Politica de securitate și Politica generală a companiei  a  intreprinderii individuale  PATITU MARIA  privind protecția DCP.

 

12.3. Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea DCP.

 

12.4. Întrucât prelucrarea DCP (imaginea) prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) are un caracter obligatoriu prin lege, respectiv având în vedere atenționarea făcută de către  noi prin pictogramele și Notele de informare (Anexa 1 la prezenta) aferente, afișate în locurile monitorizate, poziționate astfel încât să poată fi văzute de orice persoană care intenționează să intre în sediul nostru, considerăm că persoanele aflate în spațiul supravegheat video și-au exprimat în mod tacit acordul de prelucrare a DCP (imaginea) ce le aparțin, prin accesarea/intrarea și aflarea lor în spațiile monitorizate. 

 În cazul in care persoana în cauză nu este de acord cu prelucrarea DCP (imaginii) conform prezentei Politici sau refuză să furnizeze datele respective, aceasta se obligă să nu intre în sediul nostru, respectiv în cazul în care a intrat în spațiul monitorizat video, să părăsească zona de monitorizare.

 

12.5. În conformitate cu dispozițiile RGPD ,persoana vizată are următoarele drepturi privind DCP colectate de   noi prin sistemul de supraveghere video (CCTV):

 • dreptul de acces,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul la opoziție,
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

 Persoanelor fizice li se acordă dreptul de-și accesa propriile înregistrări CCTV potrivit art. 15 GDPR.

 Persoanele fizice care trimit astfel de cereri vor trebui să furnizeze suficiente informații pentru a putea fi identificate.

Organizația va răspunde acestor cereri într-un termen de o lună de la primirea cererii, în conformitate cu politica privind facilitarea drepturilor persoanelor vizate în temeiul GDPR.

Organizația își rezervă dreptul de a refuza accesul la înregistrările CCTV atunci când acest lucru ar duce atingere altor drepturi și libertăți, proprietății intelectuale sau secretelor de afaceri.

Se va ține o evidență a datei când a avut loc divulgarea, împreună cu datele persoanei solicitante (numele persoanei și, dacă e cazul, întreprinderea pe care o reprezintă), precum și cu motivele din spatele cererii.

Dacă cererea este întemeiată, Organizația va furniza persoanei vizate acces la înregistrări într-un format electronic structurat.

Atunci când înregistrarea conține imagini referitoare la terți, Organizația va lua măsurile necesare pentru a proteja identitatea acestor persoane. 

 

12.7. Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus  persoana vizată trebuie să transmită o cerere scrisă, datată și semnată (conform modelului prezentat în Anexa 2 și 3 la prezenta Politică) după cum urmează:

 1. a) prin poșta la adresa sediul din Negru Vodă nr. 153, localitatea Curtea de Argeș, 115300, Jud. Argeș, telefon: 004 0747 88 75 77, Whatsapp: 004 0747 88 75 77.
 2. b) prin e-mail: E-mail: patitumariana@yahoo.com
 3. d)prin depunere personală la sediul sus mentionat.

 

12.8. Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se dă în termen de 30 zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica și procedura care va urma pentru soluționarea cererii.

Termenul inițial de răspuns de 30 de zile calendaristice, poate fi prelungit atunci când este necesar cu încă 30 de zile.

 

La solicitarea expresă a persoanei vizate, depusă în scris,II PATITU MARIA  poate acorda acesteia dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora.

 Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilității, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terților (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoașterea/identificarea lor).

 

În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menționeze data, ora, locația și împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere.

 De asemenea, persoana vizată va prezenta și o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnați să o poată identifica mai ușor în imaginile filmate.

Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoașterea/identificarea lor.

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile prevăzute de lege.

 

Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune și în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și libertățile unor terțe persoane, de exemplu dacă în imagini apar și alte persoane și nu există posibilitatea de a obține consimțământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

 

12.11. Potrivit RGPD, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro    sau de a se adresa justiției (art. 79).

 

 1. VALABILITATE

 

13.1. Prezenta Politică intră în vigoare începând cu data aprobării sale  , de catre reprezentantul  PATITU MARIA,  și este valabilă până la revocarea sau modificarea sa în baza Deciziei Directorului General.

 

 

 1. GESTIONAREA ÎNREGISTRĂRILOR

 

 

Nr.

crt.

Înregistrare

Păstrare

Cine

Până când

Cum

1.

Registrele de evidentă internă privind DCP prelucrate prin CCTV

reprezentant

5 ani

Îndosariat

2.

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la DCP

reprezenant

5 ani

Îndosariat

3.

Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție

reprezentant

5 ani

Îndosariat

 

 

DATA

                                                                                  I.I. PATITU MARIA,

                                                                       prin reprezentant,